خانم عاطفه اسماعیلی

خانم عاطفه اسماعیلی

سمت : تکنولوژیست سی تی اسکن و MRI

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

آقا مجتبی حسین پور

آقا مجتبی حسین پور

سمت : تکنولوژیست بخش MRI

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

آقای محمود صفری

آقای محمود صفری

سمت : تکنولوژیست بخش MRI

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

آقای فرشاد اعلمی

آقای فرشاد اعلمی

سمت : تکنولوژیست بخش MRI

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

خانم هایده ارشاد

خانم هایده ارشاد

سمت : تکنولوژیست بخش MRI

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

آقای مظفر پرندوش

آقای مظفر پرندوش

سمت : تکنولوژیست سی تی اسکن و MRI

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

خانم مهناز رحمانییان

خانم مهناز رحمانییان

سمت : تکنولوژیست سی تی اسکن

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی